Skjerping

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Skjerping
Lete malm ved graving i løsmasse ned til fast fjell, eller sprenging av overflatefjell ned til evenetuelt malmførende bergarter (prøvedrift).