Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 303 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Gjøpel
Hestevandring, transportinnretning for å heise opp bergmassene.
Gods
Løsbrutt bergmasse.
Gråberg
Verdiløs stein.
Grantør
Ordet er en forvanskning av ordet «grenader» - en militær yrkestittel som ble benyttet som familienavn.
Grunnstoll
Hovedort som har en åpning mot dagoverflaten.
Haspel
Hånddreven vinsj.
Hengen
Taket i gruva, fjellet over mineralet.
Herd
Rom i smelteovnen som mottar den smeltede malmen.
Hjulmaker
Kjerrehjulmaker, snekker ved gruven.
Hund
Gruvekjerre.
Hüttenreuter
Bergfunksjonær med overoppsyn med smeltehyttene i et område.
Hytte
Smeltehytte. Betegnelse på smelteverk (særlig om bygningen hvor selve smeltingen foregår).
Hyttknekt
Assistenter til smelterne.
Hyttmester
Ledet smeltingen. Hadde hyttskriveren over seg.
Hyttskriver
Øverste sjef i Smelthytta, direkte under bergskriveren og direktøren i rang. Arbeidet som regnskapsfører for smeltehyttedriften. Under hyttskriveren var hyttmesteren som ledet smeltingen. Deretter kom garmakeren, som ledet raffineringen.
Inndrift
Framdriften, dvs. utsprengt antall meter i forhold til et fastlagt punkt ved for eksempel et antall salver (se S) i ort.
Jernsu
Klumper, hovedsakelig av utredusert jern, som bygget seg opp på bunnen av ovnen ved smeltingen av jernholdig råmasse, f.eks. kobberkis. Jernsuene kunne veie flere tonn og forstyrret smeltegangen. Noen slike ligger utenfor smeltehytten på Røros - kalt «Meldalsklumper».
Junge
Laveste rang av gruvearbeidere. Neste høyere grad var bergknekt. Junge betyr «gutt» på tysk.
Kaldkiling
Løsbryting av fjell med enkle håndredskaper av jern.
Kaldrøsting
Gløding av svovelrik kobbermalm i den hensikt å forberede malmen for skjærsteinsmeltingen, Dette skjedde ved å fjerne svovel ut over det som var nødvendig for å omdanne kobberet i malmen til kobbersulfid, og ved å omdanne jernsulfid (FeS2) i malmen til jernoksid (Fe2O3) for forslagging.
Kanne
Rommål. 1 kanne = 2 liter.
Kibb
Spesiallaget malmvogn eller malmbeholder for malmheising (transport) i sjakter.
Kilskroting
Skroting: Nedtaking, rensking av dårlig fjell og løs stein. Skrotingen foregår vha. kiler (inndrives i sprekker).
Kis
Svovelførende malmmineral. Svovelkis: FeS2. S: Svovel. Magnetkis: Fe1-xS. Fe: Jern.
Kjerrat
Tysk: «Kehrrad», reversibelt vannhjul til drift av heiseinnretninger.
Kjerring
Flere trestempler som surres sammen ved hjelp av ståltråd.
Kjøretråd
Strømførende kobberledning for elektriske gruvelokomotiv, som for trikk.
Kjørevinde
Hestevandring.
Klør
Sperrehaker som heisekurv i sjakter settes på ved inn- og utkjøring av vogner, kibber.
Knall
Se fenghette.
Knapschaft
Tysk. Forening av bergfolk til gjensidig hjelp.
Knekt
Tysk = «Knecht». Arbeider i gruvene eller hyttene med forskjellig type håndlangerarbeid.
Knemater
Stativ for bergboremaskiner.
Knot
Malm- eller gråbergklumper i løftestørrelse (løftestein).
Knøl
Framstikkende gråberg i malmgangen.
Kobberkis
Den rene kobberkisen inneholder kobber, svovel og jern i omtrent like deler kjemisk bundet sammen til CuFeS2.
Koks
Fast, tørt og porøst brensel med 90-95 % karbon, fremstilt ved tørrdestillasjon (forkoksning) av kull.
Konst
Se kunst.
Konverter
Reaktor fôret med ildfast masse, uten eget oppvarmingssystem og utstyrt med dyser for innblåsing av luft eller oksygengass.
Krafse
Se fyllhammer.
Krumovn
Lav smelteovn av den eldste type.
Kunst
Heiseinnretning. Vasskunst var drevet av vasshjul, Hestekunst av hestevandring.
Kunstknekt
Bergmann med ansvar for de mekaniske heiser og pumper.
Kunststiger
Stiger med oppgave å pumpe vannet ut av gruvene.
Kurant
Dansk-Norsk mynt i bruk fra slutten av 1600 og utover på 1700-tallet, men også håndtlanger, leiarbeider.
Kux
Se partisipantskap.
Kvarts
Også kvitstein eller flint. Mineral med kjemisk formel SiO2, brukt som tilslag (stoffer som ble tilsatt i smeltingen) i kobbermetallurgien og som blandemateriale i herdfôring og fugemørtel.
Kølfaut
Se kølfogd.
Kølfogd
Kullkontrollør. Ansvarlig for trekull-lageret, delvis samtidig skogfogd.
Kølknekt
Kullarbeider/Bærer.