Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 303 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Lacht
Lengdemål for gruvegang. 1 lacht er ca. 2 meter. 20 lachter i fallende, betyr at 40 meter av gruvegangen heller nedover, men indikerer ikke hvor bratt den er.
Ladd
Hodepine pga. berøring av sprengstoff som inneholder nitroglyserin eller ved innånding av skytegassen.
Ladeapparat
Apparat for innføring av sprengstoffet i borrehullet ved hjelp av trykkluft.
Lading
Plassering av sprengstoff og tennmidler i borehullene.
Lask
Kile i forbindelse, sammenføyning, søm, skjøt, flatt skjøtestykke av tre eller jern som forbinder to sammenstøtende bjelker eller skinnenender.
Leiebrev
En skriftlig avtale.
Leiested
En forekomst av mineraler. Er leiestedet en fyllt sprekk, kalles det en gang. Sitter ertsen i biter og er fint fordelt, kalles det et fahlbånd. Fjellet som ligger over et leiested, kalles det hengende og det som er under kalles det liggende. En gang kan dele seg i flere små ganger, som kalles drummer. Den horisontale retning, hvor et leiested strekker seg i lengden, kalles strøket. Strøket eller det strykende er derfor den vinkel, som en vannrett linje i leiestedets plan, strøklinjen, danner med nord-syd linjen. Fallet kaller man den vinkel som et leiesteds plan danner med den vannrette linje. Fallet er stående, når vinkelen er 75-9012°, dohnlegig 75-45° og svevende 15-0°. En gang som avtar i tykkelse (mektighet) sies å fortrykkes.
Licitation
Auksjon av arbeidsplass der laveste bud vinner.
Liggen
Gulvet i gruven, fjellet under mineralet. Se leiested.
Liggpall
Den skjæring (gråbergkant) som framkommer i og med at en ort drives bevisst et stykke inn i liggen.
Lomp
Arbeidstøy, å kle seg om til arbeidet (lompe).
Luftspill
Heise- løfteinnretning (haspel).
Lufttapning
Luke med trykkluftdrevne sylindere for lasting av malm fra silo.
Lunte
Inntvunnet kruttstreng som ved antenning bringer fenghette og sprengstoff til detonasjon.
Læst
Læst kull = 12 tønner, ca. 2 kubikkmeter. En kullkurv var ca. 3 tønner.
Magasin
Magasinbrytingen benytter det utsprengte rom som midlertidig magasin, silo (beholder) for den løssprengte malmen.
Magnetitt
Jernmineral Fe3O4. Fe = jern, O = Oksygen. Magnetitt er magnetisk.
Magnetkis
Består av jern og svovel kjemisk bundet som FeS.
Magnetometer
Et instrument til måling av magnetisk feltstyrke. Benyttes bl.a. til påvisning av jernmalm.
Malm
Malm er en naturlig forekommende konsentrasjon av mineraler som kan brukes til metallframstilling. Slike mineraler kalles ofte ertsmineraler.
Malmknekt
Malmarbeider/Bærer.
Mark
Vektenhet. 1 Mark = 16 lodd = 234 gram.
Markscheider
Oppseer (over og under bakken). Bergfunksjonær som foretar målinger - underjordisk landmåler.
Mektighet
Den tykkelse en malmgang eller lagdelt bergart har. Måles normalt på sidebegrensingene.
Meldalsklumper
Det berettes at man i et forsøk på lære av andre i 1701 innkalte hyttefolk til Røros fra Meldalen. På Meldalingenes anbefaling begynte man å beskikke slik det ble gjort der. På grunn av Rørosgruvenes mer «jernbundne» malmer fikk man imidlertid store jernsuer som var anstrengende å få ut av ovnen. Disse ble i mange år liggende utenfor hytta med tilnavnet «Meldalsklumper».
Mil
1 gammel norsk mil = 18.000 alen = 11,304 km.
Minérer
Gruvearbeider som borer, lader og skyter.
Muting
Søke Bergamtet om bevilgning til å drive et skjerp. En mutingsseddel/mutingsbrev var gyldig en viss tid og måtte så fornyes. Det var fullt mulig for en som fant malm å få mutingsseddel selv om det var på en annen manns eiendom.
Nisje
Kammeraktig utvidelse av ortprofilet for plassering av utstyr og skraperheiser.
Nitroglyserin
Oljeaktig, giftig, fargeløs eller svakt gulaktig væske bestående av nitrert glyserol (tidl. glyserin).
Nokk
Liten trykkluftdrevet entromlet heis.
Ombruddsort
Ort, tverrslag, som ved passering av synker svinges vekk fra malmsonen.
Oppgiv
a) Borehull eller annet fastlagt punkt hvorfra oppmåling en akkord tas, b) Avstand fra for eksempel borehullet (oppgiven) til det sted arbeidet starter.
Oppredning
Knuse og vaske malm.
Oppseer
Oppsynsmann.
Ort
Tysk: «Sted/Plass». Arbeidssted i gruven (drift) som ikke går ut i dagen. En bukkort er en drift hvor taket måtte støttes opp. Feltort er en drift som fortsetter i malmgangens retning. En drift 90 grader på malmgangen kalles et «tverrslag». Nedadgående drifter kalles «gesenker» (synker).
Overskyvning
Relativ overlapping eller forskyvning av ellers sammenhengende lag i bergarter. Dette skyldes fjellfolding og jordskjelv.
Overstiger
Overformann for gruvene.
Påleggsskyting
Plassering og skyting av sprengstoff på større steinblokker for knusing og deling.
Partisipantskap
(Gewerkskap) er en selskapsform særegen for bergverk i eldre tider. Partisipantene fikk utdelt det produserte kobberet (etter at kongens tiende, dvs. tiendedel var fratrukket) hver i forhold til sin part (se kux) mot å delta i finansieringen av driften ved sitt forholdsmessige innskudd. De var ansvarlige for selskapets forpliktelser, dvs. hver i forhold til sine parter.
Pilar
Bergfeste eller søyle for oppstøtting av hengen.
Pliktarbeider
Arbeidere som pliktet å jobbe for Kobberverket i henhold til verkets privilegier om bruk av befolkningens arbeidskraft.
Pliktfogd
Ansvarlig for pliktarbeiderne (bøndene).
Plukkhus
Huset som vaskarryssene sto i og jobbet. Ordet er blant annet brukt i forbindelse med et fotografi av vaskarryss i plukkhuset i Folldal, fra 1912.
Poling
Raffineringsmetode som består i at friske trespirer stikkes ned og røres om i en smelte i den hensikt å utvikle gasser med reduserende virkning på oksider og for å skape bevegelse i smelten.
Pot
Rommål. 1 pot = 1 liter.
Proberkunst
Undersøkelse av malmens gehalt (innhold av f.eks. kobber).
Probermester
Tysk = «Probierer». Arbeider med å undersøke malmgehalten i steinmaterialet som er drevet ut.
Profil
Tverr- eller lengdesnitt av tegning, en ort, et lengdesnitt av gruve.
Proviantskriver
Ansvarlig for proviant (mat og forsyninger).