Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 303 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Stempel
Er av tre, betong eller stål, og reises som regel mellom hengen og liggen for oppstøtting.
Stiger
Tysk = «Steiger». Datidens gruveingeniør. Stigeren var arbeidsleder i gruven.
Stigort
Ort med svak til loddrett stigning.
Stoll
En drift som går ut i dagen (en fordringsstoll ble benyttet til transport).
Stoper
Spesiell trykkluftdrevet bergboremaskin.
Strosse
a) Arbeidssted hvor malmen brytes. b) Bore og skyte ut malmen.
Strøk
Strøklinje, se leiested.
Stuff
a) Prøvestykke av stein eller malm. b) Endepunkt i ort eller øvre malmvegg i en strosse.
Stykkmalm
Sjeiding av rik malm som ikke trenger anrikningsprosess. Foreligger i stykker av knyttneve- eller hodestørrelse.
Styrsjakt
Silo i fjell for malm eller gråberg hvor for eksempel malmen styrtes til lavereliggende nivå for uttapping og videre transport.
Støvelskaft
Delvis mislykket skyting idet noe av sprengstoffet kastes ut ved eksplosjonen, eller pga. ufullstendig lading slik at noe av hullet blir stående igjen.
Sump
a) Blanding av småstein, steinmel og vann fra hullboringen. b) Kum for oppsamling av gruvevann (pumpesump).
Svartkobbersmelting
Kullfyrt sjaktovnsmelting av venderøstet skjærstein i den hensikt å redusere kobberoksidet i venderøstverket til metallisk kobber og for å forslagge jern– og andre oksider i verket ved tilsetting av kvarts.
Svartkrutt
Sprengmiddel bestående av en mekanisk blanding av salpeter, trekull og svovel. Militært svartkrutt hadde som regel et blandingsforhold på 75 (salpeter), 15 (trekull) og 10 (svovel). Bergkruttet var vanligvis noe svakere (mindre salpeter) med et blandingsforhold på 62-65/15-18/20.
Svovelkis
Kis med svovel kjemisk bundet til jern. Forekommer ofte med kobberkis.
Sying
Sammenbinding av løse partier i hengen ved hjelp av gamle ståltau som faststøpes i borehull.
Synk
Bratt ort i bunnen av en sjakt.
Tagarbeiter
Bergmann som jobber over jorda (Norsk = dagarbeider).
Taubane
Malm fra Olavsgruva ble fraktet til flotasjonsverket på Storwartz med en 1000 meter lang taubane som ble bygd i 1936. I 1999 ble anlegget restaurert ved hjelp av midler fra Riksantikvaren og AOF. Den andre taubanen som gikk fra Storwartz til Smelthytta på Røros, ble bygd i 1903 og var i drift til tidlig på 1960-tallet. Taubanebukkene på den 11 km lange traseen ble fjernet etter Kobberverkets konkurs, men traseen synes fortsatt som en bred «gate» i terrenget.
Taufordrebane
Skinnebane trukket av et endeløst ståltau (elektrisk drift).
Tektonikk
Læren om jordens oppbygning og struktur, og om de bevegelser som bergartene har vært utsatt for.
Tomme
Lengdemål. 1 tomme = 26 mm.
Tonn
Vektmål. 1 engelsk tonn = 1.016 kg.
Trekull
Porøst kull fremstilt ved forkulling (tørrdestillasjon) av trevirke.
Tunnel
Gruvebane (vanligst i vei- og jernbanebygging) med to åpninger mot dagen.
Turbin
Vannkraftgenerator som omdanner hastigheten og trykket i fallende vann til mekanisk rotasjonsenergi som kan benyttes til å drive en maskin eller en elektrisk generator.
Tverrslag
Se ort.
Ty
Løsbrutt bergmasse med malm i.
Tyskmalm
Vanskelig malm (for kobbersmeltingen). Også lite drivverdig malm med høyt innhold av svovelkis.
Tytønne
Tønne brukt til maskin-oppheising av bergmasse fra gruven - en steintønne.
Tønne malm
Rommål. Ca. 0,25 kubikkmeter.
U-ty
Løsbrutt, verdiløs stein.
Ulm
Tysk = "Ulme" el. "Wange". Sidevegg i horisontal gruvegang.
Unggesell
Unge erfarne gruvearbeidere.
Ungknekt
Unge gruvearbeidere av middels rang.
Utlenkingsort
Drift gjennom gråberg for å finne malmganger (undersøkelsesort).
Utmål
Areal hvor en undersøker (mutingshaver) har enerett til utvinning av mineraler. I ny minerallov av 2009 er utmål erstattet av utvinningsrett. Slik rett tildeles av Direktoratet for mineralforvaltning.
Vannfordremaskin
Pumpeanlegg.
Vannhjul
Vannkraftmaskin som drev tekniske innretninger ved å omsette energien i fallende vann til mekanisk nyttbar energi på akselen ved hjulets rotasjon. Se også kjerrat og kunst.
Varkubbe
Trestempel hengforstøtning. Gir forvarsel ved stor påkjenning og eventuell fare for ras.
Varmkiling
Løsbryting av fjell med enkle jernredskaper etter fyrsetting.
Vaskarryss
Unge gutter som sorterte malmen fra gråstein.
Vaskeverk
Skråstilt jernplate med hull. Malmen ble veltet ned på brettet og overrislet med vann. Det som var blankt ble plukket ut.
Vasshund
Vogn, kjørt med hest, til å frakte vann ut av gruven.
Veksel
Girkasse; konstruksjon med tannhjul for kraftoverføringer fra motorer og roterende akslinger.
Velte
Haug med bortfraktet stein.
Vendrøsting
Trinnvis røsteprosess i et anlegg hvor skjærstein glødes og flyttes fra bås til bås (vendes) i en kontinuerlig prosess.
Vismur
Mur lagt opp av større skifer- eller gråbergheller for oppstøtting av hengen, og for oppdemming av fyllberg (småfallent gråberg).
Vog
Vektenhet. 1 vog = 18 kg.
Værveksling
Ventilasjon.