Rasmusgården, hus no. 7

Deler av tømmerkonstruksjonen i våningshuset skriver seg fra slutten av 1600-tallet, og har blitt lite forandret siden tidlig på 1800-tallet. Til gården hørte også en seter, noe som betød mye for dobbeltøkonomien ved verksarbeid og gårdsdrift.

Gården omtales for første gang i 1722. Eier var da Anders Vintervold, gift med Maren Rasmusdatter. Sønnen Rasmus, som var født 1725, overtok gården og den har også senere vært i slektens eie. Anlegget består av våningshus og sammenhengende stall, fjøsskjul og fjøs. Disse er fornyet.

Våningshuset er antagelig oppført i 1680-årene. Det har enromsplan og er av laftet tømmer i to etasjer med inngang og overbygget port ved søndre gavl. Mot øst er det tilbygget eldhus i to etasjer. Taket er salformet og tekket med torv.

Vinduer og panel ble fornyet i 1961, men stort sett har huset stått uforandret i over 100 år. Huset ble fredet den 16.10. 1940. Gården ble i 1998 overtatt av Fortidsminneforeningen.

Rasmusgården er nyrestaurert og består av et våningshus i to etasjer, skjermet gårdsrom og uthusrekke. Annen etasje har to sengekammer med til sammen fem senger, pluss en mulighet for en oppredning i stuen nede. Det er ikke innlagt vann i våningshuset, men i fjøset er det innredet bad med toalett og dusj og et godt utstyrt kjøkken med oppvaskmaskin. I tillegg har kjøkkenet i våningshuset en hybelkomfyr for enkel matlaging.


Branntakstbeskrivelse for Rasmusgården fra 1857

(Avskrift av original i Statsarkivet i Trondheim utført av Sverre A. Ødegaard)

"Aar 1857, den 1. Mai blev Brandtaxation afholdt i og over Vaanegaard No. 7 beliggende paa Røraas Bergstads Storgades Østside, hvilken Gaard eies af Verksarbeider Rasmus Claussen Vintervold (g. m. Anne Kirstine Andersdatter.) Bygningene tækket med Bord, Næver og Jord.

1) En i Nord og Syd langs Storgadens Østside mellem andre Huse beliggende 2 Etages Hovedbygning af Tømmer tildeels udvændig mod Gaden bordpanelet, 14 Al. lang, 8 ½
Al. bred og 61/4 Al. høi, med vinkelret mod Hovedbygningen indad Gaardsrummets Nordside anbragt Kjøkkentilbygge af Tømmer, 5 Al. langt, 5 Al. bredt og 6 ¼ Al. høit. Den samlede Bygningen indeholder i Underetagen: en stue indvændig panelet og forsynt med en treetages Jernkakkelovn, 1 Forstuegang og 1Portrum stengt mod Gaden med 1 Port uden Laas og i Udbygget 1 Kjøkken hvori en grundmuret Skorsteen. Fra Forstuen fører en Trappe op til Svalegangen i 2den Etage som for øvrig indeholder 3 Røstelofte hvoraf Stueloftet er forsynt med en enetages Jernkakkelovn. Bygningen har i det Hele 6 Fag Kitvinduer, 1 Fag Blyvinduer, 7 Døre hvoraf 4 med Laas, og af disse 2 ½ Fag forsynt med Indervinduer. Denne Bygning taxeredes for 100 spd. og Indventaret for 30 Spd.

2) Et paa Gaardsrummets Østside21 ½ Al. fra Kjøkkenudbygget anbragt Fjøs og Staldbygning af Tømmer med Skure imellem og Lem over det Hele af bordpanelet Bindingsverk, 17 Al. lang, 8 ½ Al. bred og 5 ½ Al. høi, forsynt med 6 Døre og 2 smaa Vinduer. Denne Bygning taxeredes for 40 Spa.

3) En paa Gaardsrummets Sydside umiddelbar vestenfor No. 2 anbragt meget gammel Staldbygning af Tømmer med lem over af bordklædt Bindingsverk, 9 ¾ Al. lang, 7 ¼ Al. bred og 5 Al. høi. Denne Bygning har 4 Døre uden Laase og taxeredes for 20 Spd. Summa 190 spd."
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «Bergstaden i 400 år: Historisk Guide». Utgitt ved Rørosbok-komiteen i 1974.
  • «Fredede hus og anlegg 3 - Røros Bergstad». Sigrid Christie. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1983.
  • «Rørosboka bind 2: Røros Kobberverks historie». Ole Øisang. Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942