Peter Møller

Peter Møller ble født på Røros den 26. april 1793. Han var sønn av byggmester Jochum Møller og sønnesønn av byggmester Peder Ellingsen som var sterkt knyttet til byggingen av Røros kirke. Kona til Peder Ellingsen het Maren Andersdatter Møller, og de tok i bruk Møllernavnet for sine barn. Mor til Peter døde tidlig, og han ble da tatt i hus hos sin onkel proviantskriver Johannes Aas. Peter Møller vokste opp i hus nr. 221 i Kjerkgata 51.


Allerede flere år før konfirmasjonen begynte Peter Møller å arbeide ved Rørosverket; om sommeren i gruvene og om vinteren i Smelthytta. Etter konfirmasjonen fikk han hjelpe til hos sin onkel med handelsvirksomheten. Onkelen som var velstående, fikk i 1809 plassert Peter som lærling hos apoteker H. K. Gottwald som eide Løveapoteket i Kristiansund. Peter Møllers kontrakt lød på 6 års læretid og 1 års tjeneste som medhjelper, men allerede etter 4 års læretid fant apoteker Gottwald ham moden for å ta farmasøytisk eksamen. Reisen til København gikk dog overstyr ved apoteker Gottwalds plutselige død ved en drukningsulykke.

Peter Møller ble derfor eksaminert av tre norske leger, og han bestyrte apoteket i Kristiansund til han i 1816 ble ansatt som farmasøytisk medhjelper hos apoteker Chr. F. Møllerup, som fem år tidligere hadde opprettet Trondheims annet apotek. Apoteket holdt til i Munkegata 21 ved siden av Stiftsgården, og her arbeidet Peter Møller i 3 år. Oppholdet i Trondheim ble av stor betydning for Møllers framtidige virksomhet på tranindustriens område, skjønt det ennå gikk mange år før han for alvor ga seg i kast med den nye oppgaven.

For apoteker Møllerup foretok nemlig Møller mange reiser til fiskeværene og markedene i Nordland. Han fikk her anledning til å sette seg inn i fiskeriene og framstillingen av torskelevertran, som den gang var meget mangelfull. I 1819 forlot Peter Møller Trondheim, idet han ble medhjelper hos apoteker Franz Peckel ved Svaneapoteket i Oslo. Peckel døde i 1821, og etter i 1822 å ha tatt farmasøytisk eksamen med utmerkelse, ble Peter Møller bestyrer av apoteket. Han forlovet seg med Peckels datter, giftet seg i 1829 og kjøpte samme år apoteket av sin svigermor for 80.000 kroner, som den gang var et meget betydelig beløp.

Som apoteker nøt Peter Møller stor anseelse. Han var i en rekke år medlem av den farmasøytiske eksamenskommisjonen og ble i 1842 medlem av av den komiteen som utarbeidet den første norske farmakopien. Apoteker Møller var medlem av Oslo kommunerepresentantskap i flere år, samt medlem av styret for Norges Vel m.v. Imidlertid kunne den virksomme mannen ikke glemme de inntrykkene han i sin tid hadde fått av tranframstillingens mangelfullhet, og da den importerte New Foundlandstranen stadig ble dyrere og dyrere, la han all sin kraft og energi inni arbeidet for å finne en ny metode. Den gangen ble tranen i Norge framstilt på en meget primitiv måte. Torskeleveren ble lagt i trefustasjer, hvor den sto og råtnet, og så øste man av tranen når den fløt opp. Det produkt man på denne måten fikk, var mørkegult i farge og hadde en motbydelig lukt og smak, og var selvfølgelig dårlig egnet til medisinsk bruk. Møller arbeidet med å fiinne en metode til framstilling av en renere og bedre tran. Omfattende forsøk førte omsider til oppfinnelsen av den hydroxylfri tranen som framkom ved at torskeleveren ble behandlet med damp.

I 1853 lot Møller Akers mek. verksted lage de første apparatene til trankokerier som han samme år satte i gang i Ålesund, Kristiansund og i Lofoten. Apoteker Møller var en meget velstående mann, men hans forsøk på tranframstilling slukte også mange penger. Hans produkt vant imidlertid hurtig anerkjennelse verden over. I 1863 bortforpaktet Møller Svaneapoteket til sin sønn Franz P. Møller og ofret seg helt for sin fabrikkvirksomhet. Ved siden av tranframstilling drev Møller også såpefabrikk, oljemølle og bomullspinneri. Han ble i 1868 ridder av St. Olavsordenen "for å ha fremmet en viktig næringsveg" - og ble opptatt som medlem av flere vitenskapsselskaper, deriblant selskapet i Trondheim.

Apoteker Møller døde 27. november 1869 og ble begravd på Vår Frelsers gravlund. Sønnen, apoteker Franz Peckel, gikk også helt over i tranindustrien. Han solgte i 1871 sitt apotek og bosatte seg i London. Senere bodde han i København og døde der i 1901.
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «Peter Møller, dampmedisintranens oppfinner». Einar Aasen, (ikke publisert)