Artikler

Bergs-bønner fra 1751

Bergs-bønner fra 1751

Følgende står å lese på utgivelsens dekkblad:

Trende Bergs-bønner, som Bruges ved Røraas kaaberverk paa de samtlige Gruber, den første Om Morgenen, naar Arbejderne skal anfare til Arbejdet, den anden Om Eftermiddagen, naar de igien anfarer, den tredie Om Aftenen, naar arbejderne kommer af Gruben igien.
Imprimatur, F. Nannestad. Tronhiem, trykt Aar 1751.


Morgen-Bøn

Allmægtige og Barmhiertige kiære Gud og Fader!
Du haver rundeligen forsørget Menneskene til Siælens Føde ved Dit hellige Ord og Sacramenterne, at vi ikke skulde døe evindelig.

Du haver tilforn skabt og tillavet det som vi skulde have vores Føde og Underholdning utaf til dette timelige Liv at opholde, førend Mennesken bare skabte, saadan Din Velsignelse varer og bliver ved mens Verden staar, saa at Jorden bær Korn og Frugt, Løv og Græs, og adskillig Urter og Rødder til Mennesken og de vilde Dyr, som opholdes: I Luften svæver mange slags Fugler: I havet og i Vandene svømmer Fiskene i hobetal, Menneskene til Nøtte og Gavn: Ikke det alleneste, men vi maa forundre os paa Din usigelige Visdom, som har skiult og forborget udi de haarde Klipper og Bierge et usigeligt Ligendesæ, at der findes saa adskillig Ertz og Malm, som vi see her paa denne Sted; hvilket Du aabenbarer og aabendager efter Din Guddommelige Vilies gode Behag, saa det endogsaa kand komme Menneskene til Nøtte og Gavn, og vi derved kand bekomme vores Næring og Spise.


Saa takke vi Dig derfor, o! milde Gud! af inderste hierte nu og altid.
Men eftersom vi ere beskikkede til at arbeide udi disse Gruber, og komme derhos ihu, at vi ere arme og elendige Syndere, vi havde vel fortient at Biergene skulde falde over os og Stenene skiule os, og ikke det alleneste, men at vi skulde henkastes i den evige helvedes Grube og Grav, saa bede vi Dig for Din Søns Jesu Christi Skyld, at Du vil forlade os alle vore Synder, og bevare os alle vores Lives Dage, besynderlig i denne Dag og ellers altid, fra ald ulykkelig Tilfald.

Lad ikke den onde Fiende og Diævel faae Magt over os, ikke heller nogen ond Lugt, Damp eller Stank, som opstiger af det Dybe, forderve eller skade os; men lad os finde Din naadige Beskyttelse og Beskiermelse, Dit Navn til Lov og ære!
Men haver Du, o Gud! saabeskikket det, at vi skulde døe i dette vores Arbejde, saa bede vi Dig, at vi alle i den livagtige Tro kunde være bereede, at ligesom Christus er opstanden av den Steen-Grav, som han var lagt ned i, og derefter ingik til sin Faders herlighed, at vi da og iligemaade kunde følge hannem efter til den ærefulde Opstandelse og en glædelig Indgang i Guds Rige.

O! herre Gud, giv Lykke og god Fremgang i vore hænders Arbejde. Lad Gruberne give Velsignelse jo mere og mere, at os ikke maatte mangle vores dagelig Føde og Underholdning.
Gud give, at vi det samme kunde christelig bruge til vores Nødtørftighed, og ikke til Overdaadighed og Overflødighed, vore Legemer og Siæle til timelig Skade og evig Fordervelse.
Gud give os Fred og Rolighed under vores Christelig Øfrigheds Beskiermelse alle vores Livets Dage, og giv vores Participantere, udenlands og indenlands, Mod og Villie til at forfremme dit hellige Navns Lov og Ære, og til en christelig Omsorg for deres Jevnchristen og Næste.
O Gud! forbarme Dig over alle Christne Mennesker, og giv dem alle den sande Tro og Taalmodighed i denne møysommelige Verden; saa at naar vores Arbejde og Besværligheds Dage have faaet en Ende, vi kunde dahenføres til vore ærlige Grave og Sovekammere til Roe og hvile, indtil vi ved den sidste Basunens Lyd kand opvækkes til den evige Fryd og herlighed. Amen!


Middags Andagt

Herre Jesu Christe, Gud Faders Enbaarne Søn, som giver Lykke og Velsignelse over alle Slegter paa Jorden, velsigne Verkets Participantere paa Legem og Siæl: Thi hvem Du herre vil velsigne kand ingen Mand forbande, men den maa evindelig være velsignet.

Velsigne os med den evige Velsignelse! Velsigne vort fattige huus med ald Nødtørftighed! Velsigne vore Legemer med Bestandighed og Sunhed! Velsigne vort Levnet med christelig Tugt og Ærbarhed! Velsigne de ønskelige Biergverker, besynderlig dette paa denne Sted!

Velsigne Klipper og Giænger, at de bliver bestandige, paa det vi arme Mennesker maa have vort dagelig Brød og Livsens Føde, for hvilken vi hiertelig takke Dig, o naadige Gud og kiære Fader! Velsigne gandske Verkets Bergs-Folk, Smeltere, hytte-arbeidere og alle de som bygge og boe derpaa. Hosianna Du Davids Søn! hielp og lad det vel lykkes!

Lad begyndes og daglig forfremmes Dit Naades Rige og giv os alle Din hellig Aand! Velsigne vores Øfrighed og den gandske Christen Menighed! Velsigne os Gud vor Gud og lad Biergene give sin Formue! hielp os, forlad os ikke, herre vor Gud! førend Du annamer os til Ære, og vi endelig hører disse Dine glædelige Ord: kommer hid min Faders Velsignede, og arver det Rige, som eder er bereed fra Verdens Begyndelse! hvilket aldri skal tages fra os.

O Herre Jesu! i Dig vi lever, i Dig vi døe, i Dig ere vi døde og levendes! O Herre! giør os evindelig salige! Amen.


Aften-Bøn

O Herre! Du Store Gud! Du som haver giort Jorden og hvad der er paa Jorderige med Biergene. Du som haver bereed høyene og hvad deri findes. Vi bede Dig og falde ned for Dig. Vi bekiende at have syndet som forlorne Børn imod Dig. Handle dog derfor ikke med os efter vore Synder og betale os ikke efter vore Misgierninger! Mens allerkiæreste Fader! ligesom en Fader forbarmer sig over sine Børn, saa forbarme Du Dig Herre ogsaa over os.

Du er barmhiertig, naadig, taalmodig og meget miskundelig. O høyeste Bergs-Herre! Du haver lagt Menneskene til Nøtte i Jorden Guld, Sølv, kaaber, Jern og andre Metaller, giv og Din rige Velsignelse af vores Gruber, Du, som lod Din Velsignelse gives paa det Bierg Gricium.

Ti af Din Velsignelse kommer alt Got, og hvem Du velsigner, den bliver og er velsignet rigeligen. Alle gode Gaver, o! Herre, og alle fuldkomne Gaver kommer jo her oven ned fra Dig: Derfor bede vi Dig: Tænk paa os og velsigne os. Giør det Tegn med os, at det kand gaae os vel.

Vi opløfter vores Øyen til Biergene, hveden os kommer hielp: Vores hielp kommer i fra Herren, som giorde Himelen og Jorden, derfor slipper vi dig ikke, Herre! uden du velsigner os. I Din haand er alt det mand kand opsøge i Jorden, og Biergenes høye høre Dig til. Velsigne os derfor vores Fader, og vores Jesus selv vær hos os!

Og hvor Du da vil velsigne os, saa giv at vi ej setter nogen steds unøttigt an, og derover geraader paa vilde kiisgiænger og paa døve og stumme Berg-Arter. Forleen, at Gangerne bliver bestandige, bestee den som den er, at den bliver ædelig og mægtelig! Lad saa o! Gud, hos os vores høyfarlige, ærlige og redelige Berg-Arbejde, nyde og blive deelagtig i Din naadige Velsignelse.

Lad hverken Sverd, hunger, Suk, Sorg, brad Død eller anden Plage ramme os. Men lad Din Naade lede os, naar vi legger hænderne paa Steen-klipperne og griber Biergene an. Hielp at vi først og fremdeles adsparge Dit Rige og din Retfærdighed, og lat saa alt andet tilfalde os, det som Dig er tækkeligt og behageligt, og os nødvendigt og nøttigt.

Giør Din Bolig, o! Herre hos os, i denne Orten. Lad Gangerne og klipperne rigelig give fra sig god Malm; thi som Du siger saa skeer det, som Du byder saa staar det der. Saa at vi maatte finde vores Stykke Brød under Jorden, deraf at opholde os og vores.
O! Gud, lad ogsaa Din haand kiændes paa disse Bierge, at vi kunde sige: See det er en almægtig Gud, som vi venter efter, og hand haver hiulpet os. Det er den Herre, som vi sier efter, at vi kand være glade og fryde os i Hans Salighed.
O! Store Gud, som giør Biergene faste med Din kraft, bevar vor Allernaadigste Arve-herre og konge, og det gandske kongelige Arve-huus! Lad under hans Regimente disse hans Riges Bierge blive seede af Drypper! Lad disse høye og Dale altid være luftige trintomkring.
Giv o! Herre, vores lovlige Ober-Bergamt og vores Berg-Verks Officerer Din hellig og gode Aand, at de bliver fuld af Viisdom og Forstand, til Din Ære og Berg-Verkets Forfremmelse.
Regiere, o! Gud stedse vores gunstige Participantere, og giv dennem modige hierter og Midler til dette Verk fremdeles at bruge, saa at de herrers Udbytte kand blive ogsaa til de Nødlidendes hielp. Lad saa, o! Gud, hos os allesammen altid være og blive Din rige Velsignelse.

Lad Din Naade altid være hos og omkring os paa dette gandske Verk, og aldrig vige fra os; saa ville vi prise Dig høylovet og Velsignet nu og altid!
Amen.
Eksterne lenker

Referanser & Kilder

  • «Trende Bergs-Bønner» Rørosmuseet, Olavsgruva, Røros. Transkribert fra gotisk av Lars Geithe. Imprimatur, F. Nannestad. Tronhiem, trykt Aar 1751
  • «Rørosboka bind 2: Røros Kobberverks historie» av Ole Øisang. Utgitt ved Rørosbok-komiteen, 1942