Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 13 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Magasin
Magasinbrytingen benytter det utsprengte rom som midlertidig magasin, silo (beholder) for den løssprengte malmen.
Magnetitt
Jernmineral Fe3O4. Fe = jern, O = Oksygen. Magnetitt er magnetisk.
Magnetkis
Består av jern og svovel kjemisk bundet som FeS.
Magnetometer
Et instrument til måling av magnetisk feltstyrke. Benyttes bl.a. til påvisning av jernmalm.
Malm
Malm er en naturlig forekommende konsentrasjon av mineraler som kan brukes til metallframstilling. Slike mineraler kalles ofte ertsmineraler.
Malmknekt
Malmarbeider/Bærer.
Mark
Vektenhet. 1 Mark = 16 lodd = 234 gram.
Markscheider
Oppseer (over og under bakken). Bergfunksjonær som foretar målinger - underjordisk landmåler.
Mektighet
Den tykkelse en malmgang eller lagdelt bergart har. Måles normalt på sidebegrensingene.
Meldalsklumper
Det berettes at man i et forsøk på lære av andre i 1701 innkalte hyttefolk til Røros fra Meldalen. På Meldalingenes anbefaling begynte man å beskikke slik det ble gjort der. På grunn av Rørosgruvenes mer «jernbundne» malmer fikk man imidlertid store jernsuer som var anstrengende å få ut av ovnen. Disse ble i mange år liggende utenfor hytta med tilnavnet «Meldalsklumper».
Mil
1 gammel norsk mil = 18.000 alen = 11,304 km.
Minérer
Gruvearbeider som borer, lader og skyter.
Muting
Søke Bergamtet om bevilgning til å drive et skjerp. En mutingsseddel/mutingsbrev var gyldig en viss tid og måtte så fornyes. Det var fullt mulig for en som fant malm å få mutingsseddel selv om det var på en annen manns eiendom.