Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 14 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Påleggsskyting
Plassering og skyting av sprengstoff på større steinblokker for knusing og deling.
Partisipantskap
(Gewerkskap) er en selskapsform særegen for bergverk i eldre tider. Partisipantene fikk utdelt det produserte kobberet (etter at kongens tiende, dvs. tiendedel var fratrukket) hver i forhold til sin part (se kux) mot å delta i finansieringen av driften ved sitt forholdsmessige innskudd. De var ansvarlige for selskapets forpliktelser, dvs. hver i forhold til sine parter.
Pilar
Bergfeste eller søyle for oppstøtting av hengen.
Pliktarbeider
Arbeidere som pliktet å jobbe for Kobberverket i henhold til verkets privilegier om bruk av befolkningens arbeidskraft.
Pliktfogd
Ansvarlig for pliktarbeiderne (bøndene).
Plukkhus
Huset som vaskarryssene sto i og jobbet. Ordet er blant annet brukt i forbindelse med et fotografi av vaskarryss i plukkhuset i Folldal, fra 1912.
Poling
Raffineringsmetode som består i at friske trespirer stikkes ned og røres om i en smelte i den hensikt å utvikle gasser med reduserende virkning på oksider og for å skape bevegelse i smelten.
Pot
Rommål. 1 pot = 1 liter.
Proberkunst
Undersøkelse av malmens gehalt (innhold av f.eks. kobber).
Probermester
Tysk = «Probierer». Arbeider med å undersøke malmgehalten i steinmaterialet som er drevet ut.
Profil
Tverr- eller lengdesnitt av tegning, en ort, et lengdesnitt av gruve.
Proviantskriver
Ansvarlig for proviant (mat og forsyninger).
Pumpmester
Ansvarlig for vannpumpene ved gruven.
Pute
Planke eller tømmerstokk som ved forankring til bergveggen tjener som spikerslag og underlag for videre bygging.